تعبیر خواب انار - دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش مجله 90 جعبه، تعبیر خواب انار بسیار نیکوست و بیشتر معبرین آن را به جمع اوری مال و ثروت تعبیر نموده اند. دیدن انار در خواب بسته به اینکه انار شیرین یا ترش باشد یا تنها درخت انار را در خواب ببینید تعابیر متفاوتی خواهد داشت.

تعبیر خواب انار - دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد؟

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - انار میوه ای بهشتی و دیدن آن در خواب بسیار نیکوست. بر اتفاق تمامی معبران دیدن انار در خواب را مبنی بر جمع آوری مال دانسته اند. با آنالیز روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب ها به این موضوع پرداخته است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

گزیده آنچه در ادامه می خوانید:

 • تعبیر خواب انار
 • تعبیر خواب انار خوردن
 • تعبیر خواب انار شیرین
 • تعبیر خواب درخت انار

تعبیر خواب انار

حضرت دانیال گوید: تعبیر انار، مال و اموال است، ولی به اندازه سعی و همت تو، مخصوصا اگر در فصل انار خواب آن را ببینی، ولی اگر در بیداری فصل انار نباشد، تعبیرش بد است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: انار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است. معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر نموده اند و حتی برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می رسد برآورد نموده و هر انار را هزار درم نوشته اند که مثلا می توانیم بگویم هزار تومان. این تعبیر از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قدیم که اسکناس و چک وجود نداشت معاملات صرفا با سکه انجام می گرفت لذا هر انار را هزار سکه بر آورد نموده اند.

آنلی بیتون می گوید: دیدن انار در خواب، نشانه آن است که از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می کنید و پیوسته به دانش خود می افزایید.

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر پادشاه بیند اناری داشت ولایت شهر یابد و بازرگان را ده هزار درم و بازاری راهزار درم و مردم درویش را ده درم یا یک درم است.

برپایه تحلیل روانشناسی کارل گوستاو یونگ:

دیدن انار در خوابتان بیانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. این رویا می تواند نمادی از به طمع انداختن و دعوت به رابطه جنسی هم بیان می شود.

تعبیر خواب انار خوردن

آنلی بیتون گوید: تعبیر خواب خوردن انار آن است که اسیر و تسلیم زیبایی های فردی خواهید شد.

لیلا برایت می گوید: دیدن یا خوردن انار در خواب. بیانگر رهایی از اتهامات دیگران نسبت به شما است.

کتاب سرزمین رویاها

 • یک انار را به دو قسمت می کنید: طلبکاران شما دنبال دردسر می گردند.
 • انار می خورید: خوشبختی و سلامت
 • یک ظرف پر از انار دارید: بدون فکر کاری انجام ندهید.

جابر مغربی: اگر بیند انار به زمستان و یلدا همی خورد، دلیل که به عدد هر دانه او را چوبی بزنند در همه چیز انار ترش خوردن در وقت و بی وقت بد است و حکم انار شیرین میانه است.

تعبیر خواب انار شیرین

ابن سیرین می گوید: اگر در خواب انار شیرین ببینی، تعبیرش جمع کردن مال و اموال است. برخی از تعبیرگران می گویند: تعبیر خوردن یک انار شیرین این است که هزار درهم به دست می آوری.

جابر مغربی نیز می گوید: اگر کسی زمانی که در بیداری فصل انار است در خواب ببیند که انار شیرین می خورد، هزار درهم یا شاید کمتر از آن یعنی پنجاه دینار یا پنجاه درهم به دست می آورد. اینگونه رویاها بایستی بر اساس بزرگی و همت شخص رویابین تعبیر شود.

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • چنانچه بازرگان هستی و در بیداری نیز فصل انار باشد و در خواب ببینی انار شیرین می خوری، جنس و کالای تو رایج می شود، و اگر مسافر هستی، تعبیرش این است که سفر خوب و مبارک و با سود و منفعتی خواهی داشت.
 • چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد، اگر در خواب ببینی انار شیرینی را با پوست و پیه (پوسته های سفید داخلی) آن می خوری، از همه چیز برخوردار می شوی.

امام صادق (ع) می فرمایند: تعبیرهای خوردن انار شیرین عبارتند از:

 • جمع کردن مال و اموال
 • زن خوب و پارسا
 • شهر آباد

مطیعی تهرانی می گوید: برخی از معبران انار شیرین و با طراوت را به زن خوب روی و مهربان تعبیر نموده اند. چنانچه کسی ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می گیرد زنی خلیق و خوبروی سرراهش قرار می گیرد. اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می شد. روی هم رفته دیدن انار در خواب به وقت خود یعنی در فصل انار خوب است و در بی وقت خوب نیست.

تعبیر خواب درخت انار

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • خواب درخت انار: ثروت بزرگی نصیبتان می شود.
 • یک درخت انار پر ازگل: خوشبختی
 • یک درخت انارپر از انار: شادی و لذت

تعبیر خواب انار ترش

ابن سیرین می گوید: تعبیر انار ترش، غم و اندوه است.

امام صادق (ع) می فرمایند: تعبیر خوردن انار ترش، غم و اندوه می باشد، جابر مغربی نیز می گوید: چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد در همه حال اگر در خواب ببینی انار ترش می خوری، تعبیرش بد است.

مطیعی تهرانی می گوید: انار ترش غم و اندوه است اما اگر اناری خوردید که دیدید طعم آن را نمی دانید، شیرین است یا ترش همان تعبیر انار را دارد. چنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می خورد اگر تاجر است سود می برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه باز می شود و اگر جوان و مجرد است همسری دل خواه می یابد و بخصوص اگر بیمار است شفا حاصل می نماید. داشتن انار شیرین و با طراوت، اندوختن پول است و چنانچه ببینید تعداد زیادی انار در ساک نهاده اید یا در خانه خود دارید گویای آن است که مال اندوزی می کنید و به جمع آوری پول می پردازید.

تعبیر خواب انار گندیده

مطیعی تهرانی: انار لهیده و گندیده انسانی است احمق و ابله و مزاحم چنانچه کسی در خواب ببیند اناری لهیده در دست دارد یا انار گندیده و شلی را در راه یافت با انسانی احمق و ابله برخورد می نماید. دیدن دانه های انار بدون پوست و پی خوب نیست و چنانچه در خواب از دست کسی بگیرید نشان آن است که از جانب او به شما غمی می رسد و زیانی وارد می آید. در بیداری اگر کسی اناری پوست بکند و دانه کند و نمک و گلپر بزند و مقابل ما در بشقابی بنهد محبت نموده است اما اگر در خواب کسی این کار را بکند گویای آن است که برای ما توطئه ای ترتیب داده که باید هشیار و بینا و مطلع باشیم. ما نیز اگر در خواب انار دانه کنیم و در بشقاب پیش روی کسی قرار دهیم خواب ما می گوید که درباره او حسن نیت نداریم و کاری می کنیم که به او زیان می رسد چه آن شخص در خواب ما شناخته باشد چه ناشناخته.

کتاب سرزمین رویاها: انارهای فاسد: مسائل بسیار در انتظار شماست.

منبع: setare.com
انتشار: 29 بهمن 1399 بروزرسانی: 29 بهمن 1399 گردآورنده: 90bux.ir شناسه مطلب: 1355

به "تعبیر خواب انار - دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب انار - دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید